021-55927947-9 info@onlinezaban.com

لیست دوره های زبان انگلیسی

آنلاین زبان لیست دوره های زبان انگلیسی

لیست دوره های زبان انگلیسی

ارسال شده توسط admin

آنلاین زبان افتخار دارد تا دوره های آموزشی و آمادگی آزمون های زبان انگلیسی خود را در دو  نوع فشرده (سه  جلسه در هفته ) و فوق فشرده (شش جلسه در هفته ) برگزار نماید.جهت کسب اطلاعت بیشتر و نیز هماهنگی زمان خود با کلاس های ما با ما تماس بگیرید.

 

هزینه و شرایط کلاس های آمادگی آزمون آیلتس (IELTS) آنلاین زبان :

نام دوره

نوع زمان سبک دوره مدت دوره هزینه دوره

دوره آمادگی آزمون IELTS British Council

فشرده ( سه جلسه در هفته ) خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای

80/000

دوره آمادگی آزمون IELTS British Council

فوق فشرده (شش جلسه در هفته ) خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای

80/000

دوره آمادگی آزمون IELTS British Council

فشرده ( سه جلسه در هفته ) گروهی سیزده جلسه نود دقیقه ای

140/000

دوره آمادگی آزمون IELTS British Council فوق فشرده (شش جلسه در هفته ) گروهی سیزده جلسه نود دقیقه ای

140/000

هزینه و شرایط کلاس های آمادگی آزمون تافل (TOEFL) آنلاین زبان :

نام دوره

نوع زمان سبک دوره مدت دوره هزینه دوره

دوره آمادگی آزمون  ETS TOEFL  iBT

فشرده ( سه جلسه در هفته )

خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای 80/000
دوره آمادگی آزمون  ETS TOEFL  iBT فوق فشرده (شش جلسه در هفته ) خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای

80/000

دوره آمادگی آزمون  ETS TOEFL  iBT

فشرده ( سه جلسه در هفته ) گروهی سیزده جلسه نود دقیقه ای 140/000
دوره آمادگی آزمون  ETS TOEFL  iBT فوق فشرده (شش جلسه در هفته ) گروهی

سیزده جلسه نود دقیقه ای

140/000

هزینه و شرایط کلاس های ترمیک آنلاین زبان :

نام دوره

نوع زمان سبک دوره مدت دوره هزینه دوره

دوره زبان انگلیسی American English File

فشرده ( سه جلسه در هفته ) خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای

80/000

دوره زبان انگلیسی American English File

فوق فشرده (شش جلسه در هفته ) خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای

80/000

دوره زبان انگلیسی American English File

فشرده ( سه جلسه در هفته ) گروهی سیزده جلسه نود دقیقه ای

140/000

دوره زبان انگلیسی American English File

فوق فشرده (شش جلسه در هفته )

گروهی

سیزده جلسه نود دقیقه ای

140/000

هزینه و شرایط کلاس های آمادگی آزمون پی تی ای (PTE) آنلاین زبان :

نام دوره

نوع زمان سبک دوره مدت دوره هزینه دوره

دوره آمادگی آزمون PTE Academic

فشرده ( سه جلسه در هفته ) خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای

100/000

دوره آمادگی آزمون PTE Academic

فوق فشرده (شش جلسه در هفته ) خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای

100/000

دوره آمادگی آزمون PTE Academic

فشرده ( سه جلسه در هفته ) گروهی سیزده جلسه نود دقیقه ای

900/000

دوره آمادگی آزمون PTE Academic

فوق فشرده (شش جلسه در هفته )

گروهی

سیزده جلسه نود دقیقه ای

900/000

 

هزینه و شرایط دوره آموزش زبان انگلیسی با فیلم آنلاین زبان :

نام دوره

نوع زمان سبک دوره مدت دوره هزینه دوره
دوره آموزش زبان انگلیسی با فیلم فشرده ( سه جلسه در هفته ) خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای 80/000
دوره آموزش زبان انگلیسی با فیلم فوق فشرده (شش جلسه در هفته ) خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای 80/000
دوره آموزش زبان انگلیسی با فیلم فشرده ( سه جلسه در هفته ) گروهی سیزده جلسه نود دقیقه ای 140/000
دوره آموزش زبان انگلیسی با فیلم فوق فشرده (شش جلسه در هفته ) گروهی سیزده جلسه نود دقیقه ای 140/000

 

 

هزینه و شرایط کلاس های آمادگی آزمون CELPIP آنلاین زبان :

نام دوره نوع زمان سبک دوره مدت دوره هزینه دوره

دوره آمادگی آزمون CELPIP

فشرده ( سه جلسه در هفته ) خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای 1/400/000

دوره آمادگی آزمون CELPIP

آنلاین خصوصی یک جلسه یکساعته
1/200/000
دوره آمادگی آزمون CELPIP فشرده ( سه جلسه در هفته ) گروهی سیزده جلسه نود دقیقه ای 100/000
دوره آمادگی آزمون CELPIP فوق فشرده (شش جلسه در هفته ) گروهی سیزده جلسه نود دقیقه ای

100/000

  • شهریور 24, 1396